Zorg

Hulp waar nodig

Het kan altijd gebeuren dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege een ontwikkelingsvoorprong, of juist vanwege een achterstand. Deze leerlingen bieden wij extra leerlingenondersteuning.

Vijf zorgniveaus

  1. De zorg op onze school is verdeeld over vijf niveaus:
  2. De leerkracht signaleert dat het kind behoefte heeft aan voor- of verlengde instructie en kleine aanpassingen in het standaard aanbod. De leerkracht biedt deze extra zorg zelf in de groep.
  3. De leerkracht vraagt hulp / advies aan collega's en gaat in overleg met de ouders.
  4. Er is meer extra ondersteuning nodig dan de leekracht kan bieden. De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider (eventueel inbreng zorgteam, observaties uitvoeren).
  5. Het inschakelen van externe expertise en/of het zorgteam van de school of inzet externe deskundigen ( inzet KPO onderwijsgroep, aanvraag ambulante begeleiding e/o aanmelden jeugdprofessional) 

Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een andere  school voor (speciaal) basisonderwijs.

Passend onderwijs

Een kind met dyslexie?

Er bestaat een vermoeden dat uw kind dyslectisch is? De scholen in Roosendaal hebben samen afgesproken dyslexieonderzoek niet uit het schoolbudget te betalen; als ouder moest u dit onderzoek dan ook zelf regelen. Vanaf januari 2016 wordt het onderzoek door de gemeente bekostigd. Wij adviseren ouders hierover contact op te nemen met de IB-er of de dyslexie-speciaist van de school en deze kunnen u dan verder helpen. De school vult de benodigde formulieren in voor het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bekijkt of uw kind aan de criteria voldoet en daarna geven zij toestemming  om een dyslexieonderzoek aan te vragen. 

Passend Onderwijs

Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt daarbij is:regulier als het kan, speciaal als het moet. Dit betekent dat in overleg tussen ouders/school en of professionele hulpverleners wordt gekeken wat de beste onderwijsplek is voor uw kind.

Arrangementen (BBA) en toelaatbaarheidsverklaringen (TLV)

Als onze school extra ondersteuning nodig heeft om voor uw kind passend onderwijs te realiseren, dan gaan wij dit bij het samenwerkingsverband (SWV) aanvragen. Dit noemen we een arrangement (BBA) .Zo'n arrangement kan in verschillende vormen worden ingezet; extra begeleiding, aangepast lesmateriaal, speciale hulpmiddelen of inzet van bepaalde deskundigen.Mocht blijken dat wij als school niet in staat zijn om de passende ondersteuning voor uw kind te bieden, dan wordt in overleg met u naar een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs gezocht.Hiervoor geldt een wettelijke verplichting, de zorgplicht! Als uw kind een doorverwijzing krijgt naar het speciaal (basis)onderwijs, dan geeft het samenwerkingsverband hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring(TLV) af.

Horizongroepen

Onze leerkrachten werken bij diverse vakken met drie instructieniveaus.Naast de groep die de basisinstructie krijgt, is er altijd een groep die meer of minder  instructie krijgt. Voor de meeste kinderen kunnen we het onderwijsaanbod zo voldoende afstemmen op hun onderwijsbehoeften. Er blijft echter een kleine groep kinderen over, die op deze manier nog niet optimaal bediend wordt. Meestal wordt dan gedacht aan kinderen voor wie de reguliere stof te moeilijk blijft. Maar er is ook een groep voor wie de reguliere stof (veel) te makkelijk is. Hoewel dat leuk lijkt, kan dit op termijn resulteren in o.a. onderpresteren, faalangst, en slecht ontwikkelde studievaardigheden.

Zoals beschreven op de pagina "ondersteuning" probeert een leerkracht altijd eerst in de klas aanpassingen te doen om maatwerk te bieden. Wanneer dit niet voldoende blijkt, kan een kind in overleg met zorgteam en ouders in een horizongroep geplaatst worden. Wij hebben horizongroepen voor leerlingen in de middenbouw en de bovenbouw. Eén keer per week werken deze kinderen onder begeleiding aan uitdagende opdrachten. Er wordt hierbij veel aandacht besteedt aan studievaardigheden. Daarnaast gebruiken we materialen om de zelfkennis van de kinderen te vergroten.

De begeleiders van de horizongroepen, juf Carin en juf Veronique, zijn gecertificeerde "Talentvaardig"-begeleiders.