Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

Dinsdag

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

Woensdag

08.30 - 12.15 uur / middag vrij

08.30 - 12.15 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

Vrijdag

08.30 - 11.45  / middag vrij

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

Gymtijden

Dinsdagochtend: groep 6 en 8

Dinsdagmiddag: groep 3, 4 en 5

Donderdagochtend: groep 5, 3/4, 4 en 3

Donderdagmiddag: groep 6, 7 en 8

 

Op donderdag worden de gymlessen verzorgd door onze gymjuf Tessa

 

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 10 t/m 18 februari 2024
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2024

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Een vertrouwde plek

Op Vondel moet uw kind zich altijd thuis voelen! Zowel tijdens als na schooltijd. Wij bieden dan ook verschillende vormen van opvang.

Tussenschoolse Opvang

Kan uw kind tussen de middag niet thuis eten, bijvoorbeeld omdat u werkt? Dan kan uw kind op school overblijven. KPO basisschool Vondel heeft een eigen stichting die het overblijven op school regelt. Meer info is op school verkrijgbaar.

BuitenSchoolse Opvang Villa Vondel

U zoekt opvang voor na schooltijd? Dan kan uw kind terecht bij Villa Vondel, onze naschoolse opvang die wordt gecoördineerd door Kober Kindercentra. Villa Vondel heeft een gezellige, huiselijke inrichting. De kinderen kunnen zich binnen en buiten op het plein goed vermaken. Ook vakantieopvang is mogelijk. Meer weten? Klikt u hier.

Peuterspeelzaal

Aan onze school is ook een speelzaal verbonden, ook dit wordt verzorgd door Kober Kindcentra. Meer weten? Klikt u hier

 

Uw betrokkenheid als ouder

Als iemand uw kind goed kent, dan bent u het wel. Uw betrokkenheid bij het schoolleven van uw kind is ons dan ook veel waard. We zijn een laagdrempelige school waar ouders, liefst na schooltijd, altijd bij de leerkracht aan kunnen kloppen. 

Goed op de hoogte

Wij willen u als ouder goed op de hoogte houden van wat er speelt op school. Er zijn dan ook verschillende momenten waarop ouders informatie krijgen en mee kunnen praten. 

Bij de start van het schooljaar en rondom de rapporten wordt u via Social Schools uitgenodigd u in te schrijven voor de ouder-kind-leerkrachtgesprekken. 

Via Social Schools ontvangt u de nieuwsbrief, maar ook berichten die alleen voor bepaalde groepen bedoeld zijn.Ook via Facebook en deze website wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten die op school plaatsvinden. 

Ouderhulp

Gedurende het schooljaar organiseren wij diverse bijzondere activiteiten voor uw kind. Dat kunnen we niet alleen! Elke klas heeft klassenouders die ondersteuning bieden. Daarnaast hebben wij een oudervereniging die samen met de leerkrachten diverse activiteiten organiseert. Het kan zijn dat wij gedurende het schooljaar extra ouderhulp nodig hebben. Te denken valt aan het begeleiden van een spel tijdens de sportdag of rijden met auto’s. Als wij hulp nodig hebben, wordt u via een brief uitgenodigd. Wij hopen dat we altijd op voldoende ouderhulp mogen rekenen!

Helpende handen

Op Vondel is uiteraard ook een oudervereniging actief. “Oudervereniging Vondel" wil de samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen en zet zich in voor de kinderen. De vereniging organiseert samen met de leerkrachten activiteiten zoals vieringen rondom Sinterklaas, Kerst en carnaval en Pasen. Maar ook de schoolreis, sportdag en het afscheid van groep 8 worden mede door de oudervereniging georganiseerd.

Deelnemen aan de oudervereniging?

U wilt ook een actievere rol spelen binnen onze school? Wellicht is deelname aan de oudervereniging dan iets voor u. Indien er vacatures zijn, kunt u zich aanmelden. Bij diverse activiteiten wordt er ook een beroep gedaan op ouders die niet in de oudervereniging zitten. Hopelijk kunnen we op u rekenen? 

Ouderbijdrage

De wetgeving met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage is helder. De bijdrage is op vrijwillige basis en geen enkel kind mag worden uitgesloten van activiteiten die door de school worden georganiseerd. Scholen merken in toenemende mate dat o.a. ouders als gevolg van de stijgende kosten van het levensonderhoud noodgedwongen kiezen om de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen.

Het samen vieren is een essentiële en voorwaardelijke levenservaring voor kinderen. Om in de basis dit te garanderen voor alle kinderen en de toenemende kansenongelijkheid tussen kinderen te verkleinen maken we gebruik van het budget: Het leven vieren.

 

  • Het schoolbestuur stelt per kind, per schooljaar een basisbedrag ten behoeve van vieringen en bijzondere activiteiten ter beschikking.
  • Het benodigde budget komt voor rekening van het schoolbestuur en heeft geen negatieve gevolgen voor de schoolbudgetten.
  • Dit budget valt onder het beheer van de school conform wettelijke kaders.
  • Daarnaast kan door de school zoals voorheen een vrijwillige ouderbijdrage worden gevraagd t.b.v. specifieke activiteiten zoals schoolreis/ schoolkamp. Uiteraard in overleg met de oudervereniging van de individuele school conform de Wet op de Medezeggenschap.

Meepraten, meedenken, meebeslissen

Op Vondel nemen we regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig kunnen we daarbij terugvallen op de Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een adviesorgaan van het bestuur van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal. De MR denkt en praat mee over alle aangelegenheden die de school betreffen, kan voorstellen doen, advies geven en al dan niet met voorgenomen besluiten instemmen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U vindt de vergaderdata in de kalender die u bij de start van dit schooljaar heeft ontvangen. De regelementen van de MR liggen op school ter inzage.

Wie zijn de leden?

De medezeggeschapsraad bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Namens de ouders hebben Koos Janssen, Mark Mathon en Anno van der Horst zitting. En namens de teamleden zitten juf Margo, juf Bianca en juf Isabelle in de MR.

Indien u contact opneemt met de MR kunt u mailen naar Dhr. Janssen via koosjanssen@hotmail.com

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Aangezien er onder het bestuur meerdere basisscholen vallen, is er voor de zaken van gemeenschappelijk belang de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR ) ingesteld. Vanuit onze MR heeft één lid zitting in de GMR. De bijeenkomsten van de GMR staan op de jaarkalender; u kunt deze uiteraard bijwonen.

Uw kind is ziek?

Uw kind is ziek of kan om een andere onvoorziene reden niet naar school komen? Geeft u dit dan 's ochtends voor 9.00 uur door. Dit kan telefonisch (0165-521732), of via een melding in Social Schools.

Hebben wij het juiste nummer?

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij contact met u op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons heeft opgegeven. Dit nummer bellen wij ook wanneer uw kind onder schooltijd ziek wordt. Het is dus erg belangrijk dat wij altijd het juiste telefoonnummer in onze administratie hebben staan. 

Wij verzoeken u dringend bezoeken aan de tandarts, huisarts, specialist, logopedist, orthodontist e.d. niet onder schooltijd te laten plaatsvinden.

 

 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

 Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt