Kwaliteit

Structureel werken aan verbetering

Onze leerlingen staan aan het begin van hun schoolcarrière. Hun tijd bij ons is bepalend voor hun vervolgopleiding en uiteindelijke carrière. Het leveren van kwaliteit in scholing en vorming staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Om de kwaliteit van onze scholing te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in:

  • Evaluatie: de duidelijke doelen die wij gesteld hebben, worden minimaal eens per vier jaar beoordeeld. Ook vragen we leerlingen, ouders en leraren naar hun mening over de schoolkwaliteit. Eventuele verbeteringen worden opgepakt.
  • Cito-toetsen: deze toetsen brengen de leerresultaten van individuele leerlingen en jaargroepen in beeld. Leerkrachten kunnen vervolgens waar nodig hun instructie aanpassen. 
  • Onderwijs op maat: wij passen het niveau van de instructie en verwerking aan voor alle leerlingen. Al onze leerkrachten worden daarop getraind.
  • Vastlegging: door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie.
  • Toekomstvisie: in ons schoolplan hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd zodat we ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit versterken.
  • WMK-PO: vanaf februari 2013 werken wij met "Werken met kwaliteit voor Primair Onderwijs". Dit systeem geeft ons inzicht in onze sterke en zwakkere punten. Zo kunnen wij gericht werken aan verbetering.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat we enerzijds voldoen aan de eisen die de schoolinspectie stelt en anderzijds ook onze eigen ambitieuze doelen behalen. Ons belangrijk einddoel is: uw kind professioneel en inspirerend onderwijs geven!