Meepraten, meedenken, meebeslissen

Op Vondel nemen we regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig kunnen we daarbij terugvallen op de Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een adviesorgaan van het bestuur van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal. De MR denkt en praat mee over alle aangelegenheden die de school betreffen, kan voorstellen doen, advies geven en al dan niet met voorgenomen besluiten instemmen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U vindt de vergaderdata in de kalender die u bij de start van dit schooljaar heeft ontvangen. De regelementen van de MR liggen op school ter inzage.

 

Wie zijn de leden?

De medezeggeschapsraad bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Namens de ouders hebben Koos Janssen, Mark Mathon en Christa Spijkers zitting. En namens de teamleden zitten juf Diny, juf Bianca en juf Isabelle in de MR.

Indien u contact opneemt met de MR kunt u mailen naar Dhr. Janssen via koosjanssen@hotmail.com

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Aangezien er onder het bestuur meerdere basisscholen vallen, is er voor de zaken van gemeenschappelijk belang de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR ) ingesteld. Vanuit onze MR heeft één lid zitting in de GMR. De bijeenkomsten van de GMR staan op de jaarkalender; u kunt deze uiteraard bijwonen.