Bijzondere onderwijsbehoeftes

Passend Onderwijs

 

Een kind met dyslexie?

Er bestaat een vermoeden dat uw kind dyslectisch is? De scholen in Roosendaal hebben samen afgesproken dyslexieonderzoek niet uit het schoolbudget te betalen; als ouder moest u dit onderzoek dan ook zelf regelen. Vanaf januari 2016 wordt het onderzoek door de gemeente bekostigd. Wij adviseren ouders hierover contact op te nemen met de IB-er of de dyslexie-speciaist van de school en deze kunnen u dan verder helpen. De school vult de benodigde formulieren in voor het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bekijkt of uw kind aan de criteria voldoet en daarna geven zij toestemming  om een dyslexieonderzoek aan te vragen. 

 

Passend Onderwijs

Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt daarbij is:regulier als het kan, speciaal als het moet. Dit betekent dat in overleg tussen ouders/school en of professionele hulpverleners wordt gekeken wat de beste onderwijsplek is voor uw kind.

 

Arrangementen (BBA) en toelaatbaarheidsverklaringen (TLV)

Als onze school extra ondersteuning nodig heeft om voor uw kind passend onderwijs te realiseren, dan gaan wij dit bij het samenwerkingsverband (SWV) aanvragen. Dit noemen we een arrangement (BBA) .Zo'n arrangement kan in verschillende vormen worden ingezet; extra begeleiding, aangepast lesmateriaal, speciale hulpmiddelen of inzet van bepaalde deskundigen.Mocht blijken dat wij als school niet in staat zijn om de passende ondersteuning voor uw kind te bieden, dan wordt in overleg met u naar een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs gezocht.Hiervoor geldt een wettelijke verplichting, de zorgplicht! Als uw kind een doorverwijzing krijgt naar het speciaal (basis)onderwijs, dan geeft het samenwerkingsverband hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring(TLV) af.